1. Úvodné ustanovenia

1.1. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.liberi.sk je MGR. SILVIA STREŽOVÁ, Bajkalská 9A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 54078318, DIČ: 1120626199, IČ DPH: SK1120626199.

1.2. Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Zákazníka a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním Internetových stránok, akejkoľvek ich časti, alebo obsahu a/alebo služby na nich uvedených (ďalej aj ako „VOP“ alebo „Všeobecné obchodné podmienky“). Zákazník vstupujúci a/alebo používajúci Internetové stránky (ďalej len „Užívateľ“) dáva vstupom na Internetové stránky svoj súhlas s VOP, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať. 

1.3. Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktmi Prevádzkovateľa.

1.4. Prevádzkovateľ sprístupňuje na Internetových stránkach najmä edukačný a informatívny obsah vo forme PDF materiálov.

2. Reklamácia služby

2.1. Reklamáciu zakúpeného PDF materiálu je možné uplatniť u Prevádzkovateľa do bezodkladne, najneskôr do 24 hodín.

2.2. Pre účely začatia reklamačného konania je Užívateľ povinný e-mailom na info@liberi.sk kontaktovať Prevádzkovateľa s predmetom e-mailu „REKLAMÁCIA“ a presným popisom vady, ktorú reklamuje (t.j. popis vady, chýb v texte a pod.).

2.3. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu v prípade, že Užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.

2.4. Informácie o obmedzení poskytovania služby Internetových stránok – služby Internetových stránok môžu byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú v prípade:

 • a) Výpadku servera/ov alebo prevádzkových porúch,
 • b) Výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.

3. Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:

 • Presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetové stránky z iných zdrojov;
 • Inú formu komunikácie alebo softvér prevádzkovaný tretími stranami prostredníctvom Internetových stránok;
 • Akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia (a) Internetových stránok a/alebo (b) stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom Internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;
 • Funkčnosť dátovej siete Užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
 • Výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;
 • Akékoľvek prípadné škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;
 • Obsah Internetových stránok, najmä za to, že tento obsah bude plne v súlade s platnými právnymi predpismi a že bude bezchybný;
 • To, že Internetové stránky neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty.

3.3. Internetové stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

3.4. Užívateľ prehlasuje, že je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah Internetových stránok je určený predovšetkým pre vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.

3.5. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VOP môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.

3.6. Internetové stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. Akékoľvek komerčné použitie Internetových stránok je zakázané.

3.7. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.8. Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Internetových stránok má výlučné právo:

 • a) vykonávať všetky majetkové práva k Internetovým stránkam, 
 • b) podmieniť prístup Užívateľa na Internetové stránky poskytnutím niektorých údajov
 • c) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Internetové stránky aj bez uvedenia dôvodu.

3.9. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VOP vo vzťahu k Užívateľom Internetových stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

3.10. Všetky vzťahy osobitne neupravené VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, dňa 2.3.2023